گیم مو‌‌د‌‌ های فعلی ما

بدون لگ

گیم مود های مختلف

بازی با دیگران

چند مورد از قابلیت های گیم مود سوروایول نئوکرفت

بدون تاخیر

با کمترین پینگ

بدون باگ

در تلاش هستیم

بهترین هارا فراهم کنیم

ایونت های حذاب

هر هفته ایونت های متفاوتی در انتظار شماست

راحت و اسان

متصل شدن به سرور در کمترین زمان

امنیت بالا

بدون هیچ نوع ریسک و ماد

بدون محدودیت

بدون هیچ نوع محدودیتی با ورژن های مختلف بازی

Slim Fun آیتم

رنک ها

قابلیت ها در لابی سرور
 • دریافت تگ اختصاصی immortal-
 • دریافت پیام اختصاصی immortal موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 60% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward immortal-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • دریافت تگ اختصاصی legend-
 • دریافت پیام اختصاصی legend موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی legend-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان0
قابلیت ها در لابی سرور
 • دریافت تگ اختصاصی mythic-
 • دریافت پیام اختصاصی mythic موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 50% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward mythic-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • دریافت تگ اختصاصی legend-
 • دریافت پیام اختصاصی legend موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی legend-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان20.000
قابلیت ها در لابی سرور
 • دریافت تگ اختصاصی legend-
 • دریافت پیام اختصاصی legend موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 40% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward legend-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • دریافت تگ اختصاصی legend-
 • دریافت پیام اختصاصی legend موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی legend-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان20.000
قابلیت ها در لابی سرور
 • دریافت تگ اختصاصی elite-
 • دریافت پیام اختصاصی elite موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 20% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward elite-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • دریافت تگ اختصاصی Elite-
 • دریافت پیام اختصاصی elite موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی elite-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 • اضافه شدن دستور /afk-
 • اضافه شدن دستور /bank-
 • اضافه شدن دستور /nightvision-
 • اضافه شدن دستور /trash-
 • قابلیت استفاده از دستور /fly-
 • اضافه شدن دستور /skill به مدت هر 24 ساعت-
 • اضافه شدن دستور /hat-
 • اضافه شدن دستور /anvil-
 • اضافه شدن دستور /workbench-
 • اضافه شدن دستور /parrots-
 • اضافه شدن دستور /nick-
 • اضافه شدن 18 اسلات به اندرچست-
 • 35% تخفیف برای ساخت pwarp-
 • قابلیت ساخت 4 pwarp به طور هم زمان-
 • قابلیت فروش 6 ایتم در /ah به طور هم زمان-
 • +5 sethome-
 • قابلیت کندن اسپانر با سیلک تاچ-
 • قابلیت چت رنگی با استفاده از کد رنگ &-
 • قابلیت استفاده از blue parrot-
 • قابلیت استفاده از gray parrot-
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان20.000
قابلیت ها در لابی سرور  
 • دریافت تگ اختصاصی epic -
 • دریافت پیام اختصاصی epic موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 30% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward epic-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • دریافت تگ اختصاصی epic-
 • دریافت پیام اختصاصی epic موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی elite-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 • اضافه شدن دستور /afk-
 • اضافه شدن دستور /bank-
 • اضافه شدن دستور /nightvision-
 • اضافه شدن دستور /trash-
 • قابلیت استفاده از دستور /fly-
 • اضافه شدن دستور /skill به مدت هر 24 ساعت-
 • اضافه شدن دستور /hat-
 • اضافه شدن دستور /anvil-
 • اضافه شدن دستور /workbench-
 • اضافه شدن دستور /parrots-
 • اضافه شدن دستور /nick-
 • اضافه شدن دستور /god-
 • اضافه شدن 27 اسلات به اندرچست-
 • 45% تخفیف برای ساخت pwarp-
 • قابلیت ساخت 5 pwarp به طور هم زمان-
 • قابلیت فروش 6 ایتم در /ah به طور هم زمان-
 • +7 sethome-
 • قابلیت کندن اسپانر با سیلک تاچ-
 • قابلیت چت رنگی با استفاده از کد رنگ &-
 • قابلیت استفاده از blue parrot-
 • قابلیت استفاده از gray parrot-
 • قابلیت استفاده از cyan parrot-
 • قابلیت استفاده از green parrot-
 • قابلیت استفاده از red parrot-
 • قابلیت استفاده از PlayerParticles-
 • قابلیت استفاده از /emojis-
 
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان20.000
قابلیت ها در لابی سرور
 • دریافت تگ اختصاصی Ultra-
 • دریافت پیام اختصاصی ultra موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • 10% تخفیف برای ساخت میستری باکس-
 • دریافت /reward ultra-
قابلیت ها در سرور سروایول
 • asdasdasdasd-
 • دریافت تگ اختصاصی Ultra-
 • دریافت پیام اختصاصی ultra موقع داخل/خارج شدن از سرور-
 • قابلیت دریافت کیت اختصاصی ultra-
 • اضافه شدن دستور /heal به مدت هر 10 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /feed به مدت هر 5 دقیقه-
 • اضافه شدن دستور /enderchest-
 • اضافه شدن دستور /afk-
 • اضافه شدن دستور /bank-
 • اضافه شدن دستور /nightvision-
 • اضافه شدن دستور /trash-
 • قابلیت استفاده از دستور /fly-
 • اضافه شدن 9 اسلات به اندرچست-
 • 25% تخفیف برای ساخت pwarp-
 • قابلیت ساخت 3 pwarp به طور هم زمان-
 • قابلیت فروش 5 ایتم در /ah به طور هم زمان-
 • +2 sethome-
 
جزییات بیشتر
 • بقیه موارد
تومان20.000